dPaste

0.328031600000

83nnwAMpUheYpVDX3sAV4A7nYa6jr2Bf3EFgytfhCMPfa7pSg1Yb9Ca7bNGfePeKeYGDCgAntzhQqH85c8LGWKyA2YeXEsM